Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Geriefelijk ingericht huis

- Posted in Verkoop by

Mr. MEESTERS, Notaris te Avereest, zal op Maandag 10 December e.k., 's middags om 12 uur, in het hotel van Urk a.d. Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer Berend Nijhuis te Avereest, publiek doen inzetten:

EEN ZEER GERIEFELIJK INGERICHT HUIS, geschikt voor elken stand, bevattende vier flinke kamers en keuken, waarin regenwaterspomp; voorts een SCHUUR en STOOKHOK en eenen ruimen TUIN met verschillende vrucht boomen, alles bij elkaar gelegen op den fraaisten stand aan den straatweg langs de Dedemsvaart onder Avereest, in de onmiddellijke nabijheid van kerk, school, post- en telegraafkantoor, enz., groot 0.31.50 hect.

Bezichtiging 's daags van de inzate, op een toegangsbewijs, bij den Notaris te bevragen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1643

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1500 en 1501

Huis met getrimmerte en tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN, notaris te Zwolle, zal op Maandag den 3 Junij 1867, 's middags te 12 uur, ten huize van W. MULDER, Logementhouder te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een Huis met daarbij staand Getimmerte en bijbehoorenden Tuingrond, staande en gelegen te Avereest bij de Dedemsvaart aan den Straatweg, naast den Heer MEIJERINK, Kadastraal Sectie L, Nos. 486, 487 en 488 gedeeltelijk, te zamen groot 29 Roeden, 10 Ellen. De verkoop zal plaats hebben in twee perceelen en daarna in één perceel.

Aanwijzer de bewoner J. ENSING.

Bron : Delpher.nl

Net klein Heerenhuis met tuin

- Posted in pacht by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 27 Maart a. s., des voormiddags te half twaalf uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om drie weken daarna te verkoopen:

Ten verzoeke van den heer S. L. MEKEL te Waalwijk:

Het 25jarige Erfpachtsregt van een net klein HEERENHUIS met TUIN, staande en gelegen aan den grindweg loopende langs de Kruizinga's wijk, in de onmiddellijke nabijheid der R. C. kerk, vroeger door den eigenaar, thans bij den heer van ENGELEN in gebruik.

Te aanvaarden den 1 Mei e.k. Nadere informatien te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 109

Note : Servatius Ludovicus Mekel geneesheer

Note : Het betreft hier Sectie L nr 441, 442 en 443

Huis met schuur, tuin en inboedel

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS, Notaris te Avereest, is voornemens, op Dingsdag den 27 Maart a. s., des voormiddags te elf uren, ten huize van den logementhouder LUCAS STEENBERGEN aan de Dedemsvaart publiek te doen inzetten, om op nader te bepalen tijd en plaats finaal te verkoopen:

Ten verzoeke der Erven van wijlen J. M. KIERS:

Een Huis, Schuur met Tuin, staande en gelegen aan den straatweg loopende langs de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, belend ten Oosten F. VAN GIESSEL en ten westen mevrouw de Wed. HAMILTON, waarin sedert jaren met goed gevolg eene WINKEL wordt uitgeoefend, en voorts voor alle neringdoenden geschikt.

Een stuk Hooiland, op een kleinen afstand van het vorenstaande perceel gelegen, aan de Wijk uitloopende in de Kruizinga's wijk, groot 27 roeden 40 ellen.

Aanwijzing zal gedaan worden door J. KLEINMEIJER, timmerman te Avereest. Te aanvaarden den 1 Mei e.k.

Nadere informatien te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 110

Note : Jan Manden Kiers

Note : Het betreft hier Sectie L nr 522 en 524

De Notaris Mr. J. H. E. MEESTERS te Avereest is voornemens, ten verzoeke en ten huize der Erven van wijlen J. M. KIERS, op Donderdag den 19 April a. s., des voormiddags te tien uren, publiek te verkoopen:

Eenen Inboedel, bestaande in een belangrijken HUISBOEDEL, WINKEL-OPSTAL en WINKEL-INVENTARIS, bestaande in Manufacturen, Tappers- en Kruidenierswaren, alsmede eenige Beesten en Boeren-gereedschap.

Bron : Delpher.nl

Klein heerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. E. MEESTERS , Notaris te Avereest, is voornemens. op Maandag den 9 October e. k., des voormiddags te 11 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER aan de Dedemsvaart, publiek te doen inzetten, om acht dagen later publiek te verkoopen :

1°. den Opstal en het Erfpacht van een net klein Heerenhuis met Schuur en Tuin, wel gelegen aan den grindweg, loopende langs de Lange Wijk in de gemeente Avereest, en aldaar Kadastraal bekend in Sectie L Nos. 441 , 442 en 443, te zamen groot 30 roe 60 el; laatstelijk bewoond zijnde door den geneesheer MEKEL. Te bezigtigen elken Maandag en Donderdag, aan den finalen verkoop voorafgaande.

2°. De Erfpacht van een aan het vorige perceel grenzend stuk Bouwland, groot 42 roe 60 el;

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 64

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 264

Huis erf en tuin

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Steenwijk is voornemens op Zaturdag den 27 Augustus 1864, des middags te 12 uren, ten huize van W. MULDER aan de Dedemsvaart, te doen inzetten om acht dagen later finaal ie verkoopen: Voor den Heer L. VLUG.

1°. Een Huis, Erf en Tuin, groot 7 Roeden 40 Ellen, slaande en gelegen op den besten stand aan den straatweg langs de Dedemsvaart te Avereest, nabij de Herv. kerk, het Postkantoor en het Gemeentehuis , bewoond door Verkooper. Voorzien vau Regenbak , Welwaterspomp en meer geriefelijkheden, tevens zeer geschikt voor Winkel en andere nering doende affaires.

2°. Een stuk Groenland , groot 24 Roeden 80 Ellen, gelegen aan den grindweg langs de langewijk te Avereest, nabij de R. C. kerk, zeer gunstig gelegen voor huisplaats.

Informatiën te bekomen bij den Heer Verkooper en bijden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 35

Note : 1) Ten verzoeke van Lucas Vlug Sectie H nr 987

Note : 2) Het betreft hier Sectie L nr 471, 472 en 473

Huis en erf met tuin en bouwgrond

- Posted in Verkoop by

De Notaris H. FABIUS te Steenwijk is voornemens, op Woensdag den 20 Julij 1864, 's namiddags te 2 uur, ten huize van F. BOTERMAN aan de Langewijk te Avereest, te doen inzetten, en 14 dagen later te verkoopen:

Een Huis en Erf, met 32 roeden 10 ellen Tuin- en Bouwgroud, staande aan de Kalkwijk te Avereest, in 3 perceelen.

Informatien bij den bewoner G. FLEDERUS.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 28 en 31

Note : Het betreft hier Sectie H nr 1010 en 1009

Een Heerenhuis met bijgelegen TUIN en daarnaast staand Huis en Schuur, alles staande en gelegen aan de Kalkwijk in de Gemeente Avereest, Kad. Sectie H. No. 1016, Huis, Schuur en Erf, groot 2 Roe 60 El, en 1017 Tuin , groot 21 Roeden.

Te bevragen bij Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle.

Bron : Delpher.nl

Heerenhuis met bijliggende tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 14 Octoher 1863, des middags te 12 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedenden verknopen :

Een Heerenhuis, waarin 3 Boven- en 4 Benedenkamers, Keuken, Kelder, Pomp- en Regenwater, met bijgelegen TUIN , waarin exquise Vruchtboomen en Heesters, staande en gelegen aan de Kalkwijk te Dedemsvaart, zoomede een daarnaast staand Huis en Schuur, welke met weinig kosten tot Wagenhuis of Stalling kunnen worden ingerigt, alles kadastraal bekend in de Gemeente Avereest, Sectie H. Nos. 1016 groot 2 Roe 60 El en 1017 groot 21 Roeden.

De aanvaarding zal kunnen plaats hebben op 1. November aanstaande of zooveel vroeger als het Huis ontruimd zal zijn.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 29 October 1863 , des voormiddags te 10 ure, ten huize van den Heer DEEL te Avereest, publiek verkoopen :

Een zeer net geconserveerden INBOEDEL, bestaaude uit Tafels, Stoelen, Kabinetten, Secretaires, Pendules, Porcelein. Glas- en Aardewerk, Keukengereedschap, en wat verder zal worden voorgebragt.

Zegt het voort.

Bron : Delpher.nl

Twee huizen en erven

- Posted in Verkoop by

De Notaris FABIUS te Avereest is voornemens , op Woensdag 3 Junij 1863, des middags te 12 uur, ten huize van W. MULDER te Dedemsvaart te doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Voor HENDRIK de LEEUW: Een Huis en Erf met Tuin en ruim 4 Bunders Weide- en Hooiland, gelegen in de Gemeente Avereest in den Oosterhuis, bewoond, en gebruikt wordende door verkooper.

Een Huis en Erf met ruim 60 Roeden Bouwland , gelegen aldaar, in huur bij ARIE LAMMERS.

Informatiën te bekomen bij den verkooper en bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 92

Note : 1) Huis en erf met afzonderlijk staande schuur bewoond door verkoper Sectie H nr 370 en 369

Note : Weide- en hooiland Sectie H nr 366,369 en 1422

Note : 2) Huis en erf bewoond en gebruikt door Arie Lammers in huur Sectie H nr 143, en 142