Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 15 Mei 1865, des middags te 12 uren, ten huize van den Logementhouder W. MULDER te Avereest doen inzetten en 8 dagen later, ten huize van den Logementhouder L. STEENBERGEN aldaar, ten verzoeke van den heer E. ZWIERS, publiek verkoopen:

Een stuk BOVENVEEN, zijnde het tiende wijkje op de Zamenwijk in den gemeenten Avereest en Ambt Ommen, groot ruim 3 Bunders. Te veilen in 3 perceelen.

Informatiën te verkrijgen bij genoemden Heer E. ZWIERS en bij den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Boerenplaats

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ep Woensdag den 28 December 1864, 's middags om 12 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, te doen inzetten en 14 dagen later, den 11 Januarij 1865, ter zelfder ure en plaats , publiek te verkoopen :

Eene Boerenplaats, met Huis en Erf, Bouw- en Weilanden, eenigen Heidegrond en eenig Turfveen , te zamen groot ruim 29 Bunders, bij elkander gelegen in den Oosterhuis te Avereest, te veilen in 19 perceelen. Aanwijzer de verkooper G. VOGELZANG Sr. op de plaats.

Nadere inlichtingen op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 2169

Note : Ten verzoeke van Guichien Vogelzang Senior en vrouw Jentje Jans Vosseberg landlieden

Note : Het betreft hier Sectie H nr 187, 188, 189, en 190

Note : en verder Sectie H nr 38, 178, 180, 181, 182, 184, 186 en 224

Note : en verder Sectie H nr 1434, 1435, 1436, 1437, 1439, en 1394

Huis, weiland en veengrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 12 Januarij 1861, des morgens om 10 uur, ten huize van H. L. van der VECHT aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. J. van MUNSTER en Kinderen doen inzetten en op nader te bepalen tijd en plaats publiek verkoopen :

Een Huis met circa 5 Bunders 87 Roeden 30 Ellen Bouw- en Weideland en Veengrond, staande en gelegen aan de Dedemsvaart tegen over den Heer BONNE BERENDS.

Nadere informatiën te bekomen bij genoemden Notaris en bij den Heer J. H. van ENGELEN J.Hz, te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Note : Het betreft hier o.a. Sectie D nr 300

Bovenveen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 15 Januarij 1859, 's morgens om 10 uur, ten huize van den Kastelein H. L. van der VECHT te Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later den 29 Januarij 1859, te zelfder uur en plaats publiek verkoopen :

1°. Circa 6 Bunders Bovenveen, gelegen aan de Zuidzijde der Dedemsvaart, in de Markte Stegeren, Gemeente Avereest, en

2°. Ongeveer 70 Bunders Ondergrond, aaneengelegen als voren, zeer geschikt, om dadelijk in cultuur te worden gebragt, en verbonden met den hoofdweg, door een brug over de Dedemsvaart, welke aldaar zal geleed worden.

Aanwijzer JAKOB KRIKKE te Dedemsvaart. Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1476

Note : Veen, bouw- en ondergrond Sectie D nr 1259 en 1168

Note : Twee huizen Sectie D nr 1170 en 1171

Note : Drie huizen Sectie D nr 1256, 1257 en 1258

Note : Huis met erf Sectie D nr 1167

34 bunder besneden bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 1 Februarij 1858, des middags ten 12 ure, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, doen inzetten, en op nader te annonceren tijd publiek aan de meestbiedende verkoopen :

Ruim 34 Bunders besneden Boven Veen, van uitmuntende qualiteit, gelegen aan de Dedemsvaart, en wel aan de 15e en 16e wijk, alsmede aan de wijk No. 7 in Slegeren. In 20 perceelen.

Aanwijzer E. ZWIERS te Dedemsvaart, bij wien zoowel als bij den voornoemden Notaris nadere informatiën en PERCEELKAARTEN zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl

Veenslag met ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A.- VAN ROIJEN en Mr. H. van SONSBEECK te Zwolle, zullen ten buizen van F. BOTERMAN, aan de Dedemsvaart op Woensdag den 26sten Januarij 1853, des middags om 12 uren doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een VEENSLAG. zijnde een volle Wijk, gelegen in de Marke van Stegeren, aan het zoogenaamde zestiende Wjjkje, in de gemeente Avereest en Ambt Ommen, met den ONDERGROND, te veilen eerst in twee halve Wijken en later in eene massa, groot 37 Bunder 57 Roeden en 86 Ellen.

De aanwijzing geschiedt door F. BOTERMAN.

Bron: Delpher.nl

Eenige perceelen veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mrs. B. R. ROIJER en W. S. van der GRONDEN, te Zwolle en C. W. van DEDEM te Avereest, zullen op Vrijdag den Negentienden December aanstaande, des voordemiddags ten elf ten ure, ten huize van den Kastelein JACOB SCHUTTEROP aan de Dedemsvaart, doen inzetten en drie weken later, zijnde den Negenden Januarij daaraanvolgende, op tijd en plaats voorschreven, eerst in perceelen en dan in massa's verkoopen :

1°. Eenige perceelen ONDERGROND, gelegen in Arrien en Stegeren, Gemeente Avereest, Kad. Seclie D. 312b, 312c, 312d, 312e en 313e, groot 2.80.50, en No.1569, 761 en 762 groot 5.39.24.

2°. Eenige perceelen VEEN en ONDERGROND, gelegen in de Markte van Lutten, Gemeente Ambt Hardenberg, Kad. Sectie A. No. 236, 237 en 811, groot 59.87.30 Van al hetwelk de aanwijzing zal geschieden door AREND BERENDS, verveener aan de Dedemsvaart.

3°. Een HUIS en VEENGROND , gelegen aan de Schuinesloot in Lutten, Gemeente Ambt Hardenberg, Kad. Sectie A. No. 807, 1092 en 1093, groot 3.02.20. Waarvan de aanwijzing zal geschieden door KLAAS KROEZE, bewoner van dat huis.

4°. Eenige perceelen VEEN en ONDERGROND benevens een HUIS en eeuig BOUWLAND, zijnde een gedeelte van het KLAASSLAG in de markte van Rheeze, onder Kadastrale leggers der Gemeente Avereest bekend Sectie E. No. 112, 112a, 112b en 117 en van het Ambt Hardenberg Sectie K. No. 230 , te zamen groot 48.56.70.

De aanwijzing zal geschieden door Hk. JANS GROOTEN, Veenbaas aan de Kruizinga's Wijk en AREND BERENDS voornoemd.

De veilconditien zullen in tijds ten Kantore van den eerst en laatstgenoemden Notarissen ter visie leggen, terwijl inmiddels bij de drie Notarissen zoo omtrent de perceeleu en massa's als anderzints inlichtingen te bekomen zijn.

Bron: Delpher.nl

Turf en veen

- Posted in Verkoop by

H. F. DEEL, Candidaaat Notaris te Dedemsvaart, zal ten verzoeke van den Heer J. H. DAMAN aldaar, op Dingsdag den 16den Julij aanslaande,'s morgens om 9 uur, aan de Schutwijk onder Avereest, publiek in perceelen op Crediet verkoopen:

P.m. 700 dagwerk nieuw gegraven lange TURF, staande aan gezegde Schutwijk.

De perceelen zijn dagelijks te bezigtigen, en zullen door de Heer DAMAN voornoemd zelve worden aangewezen. Inmiddels zijn de Conditien te vernemen ten kantore van H. F. DEEL; bij wien tevens UIT DE HAND TE KOOP wordt gepresenteerd:

Onderscheiden Klinken besneden VEEN. Voorts ongeveer 150 Bunder VEEN- en ONDERG ROND, van de beste kwaliteit, alles aan een gelegen onder de gemeente Avereest, uitmuntend geschikt en allervoordeeligst gelegen om met goed succes te cultiveren en te verveenen. Van welke Vaste Goederen almede aanwijzing gedaan en inlichting gegeven zal worden door J. H. DAMAN voormeld.

Bron : Delpher.nl

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 25sten Maart 1848, des middags om 12 uren, ten huize van H. VISSCHER aan de Dedemsvaart, ten verzoeke van den Heer F. C. HAGEDORN, als onherroepelijk gemagtigde van J. van RIEMSDIJK en Vrouw, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Een stuk VEEN en ONDERGROND, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, strekkende van af de weg langs de Vaart tot aan de Reeste sloot, Sectie E. No. 507, groot 11 B. 6 R. 70 E.

2°. Een HUIS en WHERE, waarin eene Bakkerij, staande en gelegen in de gemeente Ambt Hardenbergh, op den Brink, Sectie B. No. 1698.

Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. vas ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 4den Maart 1847, des middags om twaalf uren, ten huize van den Heer H. VISSCHER, aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Een stuk VEEN- en ONDERGROND, gelegen in de Markte van Diffelen, Gemeente Avereest , hebbende ten noorden den Heer KOL, ten oosten en westen de Heeren EEKHOUT, en ten zuiden de Vriesendijk. Kad. Sectie D. No. 154, groot 25 B. 10 R. 72 E. te veilen in 3 perceelen.

2°. Een stuk VEEN-en ONDERGROND, gelegen in de Markte van LUTTEN, gemeente Ambt Hardenberg, aan de zoogenaamde schuine sloot, hebbende ten zuiden STAARMAN c. s., ten oosten de Heeren EEKHOUT, ten westen B. BERENDS, en R. VENINGEN, ten noorden den Drentsche scheid, Kad. Sectie A.No. 803, 804 en 805, groot 62 B. 76 R. 60 E.

De aanwijzing zal geschieden door den Heer H. VISSCHER, aan de Dedemsvaart, terwijl nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl